Spoločnosť Národná energetická, a.s. je členom energetickej skupiny Intech Slovakia, s.r.o., v ktorej pôsobí ako koordinátor dcérskych spoločností zameraných na prevádzku systémov výroby a distribúcie energie. Cieľom spoločnosti je riadiť a koordinovať výrobnú činnosť tak, aby sme mohli svojim odberateľom garantovať dodávku energie v požadovanej kvalite, potrebnom množstve a pri čo najnižších nákladoch.


Naplnenie týchto cieľov dosahujeme najmä vďaka profesionalite našich pracovníkov, zameraním na najmodernejšie technológie, vysokou investičnou aktivitou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie.